Warsztaty

NeoGIS, Ł. Świtaj, Tworzenie aplikacji WebGIS z wykorzystaniem biblioteki Leaflet.js.

Przygotowanie danych W programie QGIS oraz Mapshaper. Stworzenie strony internetowej (opartej o framework Twitter Bootstrap) i aplikacji webowej opartej o przełączanie widoków mapy, interaktywne kartodiagramy, odczytywanie wartości z mapy.

CGIS UG, J. Urbański, Wykorzystanie Python window w ArcGIS do wspomagania geoprzetwarzania.

Celem kursu jest pokazanie jak wykorzystując podstawowe instrukcje Pythona można znacznie powiększyć możliwości i efektywność operowania sekwencjami narzędzi ArcGIS. Pokazane zostaną między innymi sposoby pozwalające na wykonanie operacji, których nie można zrealizować w pełni w Model Builder takich jak złożone instrukcje warunkowe, zagnieżdżone iteracje lub dostęp do dowolnego rekordu tablicy atrybutowej. Na warsztatach przedstawione zostaną także podstawy języka Python. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które mają doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi analitycznych ArcGIS natomiast znajomość Pythona i programowania nie jest wymagana.

MGGP Aero, Mapa roślinności rzeczywistej – Klasyfikacja danych pozyskanych z wykorzystaniem wielosensorowej lotniczej platformy teledetekcyjnej.

Celem warsztatów będzie przybliżenie zagadnień związanych z metodami klasyfikacji, charakterystyką wejściowych danych teledetekcyjnych i referencyjnych pomiarów naziemnych dla celów mapowania roślinności rzeczywistej. Poligonem badawczym będzie obszar Parku Narodowego. W trakcie warsztatów zostanie przeprowadzona klasyfikacja danych spektralnych pozyskanych z pułapu lotniczego z zastosowaniem wielu różnych sensorów takich jak skaner hiperspektrlany, termalny, ALS oraz przeprowadzona walidacja wyników.

SGGW, T. Berezowski, Wprowadzenie do GIS i teledetekcji w R.

Podczas warsztatów będzie można poznać podstawowe możliwości R w aspekcie GIS i teledetekcji. Przedstawione zostaną sposoby wczytywania danych, podstawowe analizy przestrzenne w modelu rastrowym i wektorowym, analizy na ciągach danych rastrowych oraz proste modele statystyczne bazujące na danych GIS. Zachęcam do zapoznania się ze środowiskiem R poprzez wykonanie ćwiczenia „Wprowadzenie do środowiska R” Łukasza Komsty, które dostępne jest w Internecie.

TAXUS IT, Smartfon sposób na wiarygodny pomiar GIS – warsztaty z aplikacji tMap

Celem warsztatów jest pokazanie, że telefon czy tablet może być wygodnym narzędziem do pobierania terenowych danych GIS. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z oprogramowaniem tMap służącym do wykonywania zaawansowanych pomiarów GIS. Podczas zajęć zrealizują pomiary terenowe porównując dokładności urządzeń mobilnych na systemie operacyjnym Android oraz pomiarów z użyciem zaawansowanych, zewnętrznych odbiorników GPS.

Esri Polska, ArcGIS Pro. Nowe narzędzie do tworzenia map.

ArcGIS Pro jest nową aplikacją typu desktop o intuicyjnym sposobie prezentacji danych zarówno w przestrzeni 2D, jak i 3D, która obsługuje jednocześnie wiele kompozycji kartograficznych. Aplikacja stanowi integralny element platformy ArcGIS, ściśle współpracując z narzędziami WebGIS. Właściwy dobór postaci graficznej i poprawna kompozycja mapowa pozwala na efektywne i łatwe w odbiorze przedstawienie zjawisk przestrzennych. Podczas warsztatów uczestnicy użyją narzędzi ArcGIS Pro do wizualizacji danych zgodnie z założeniami i potrzebami opracowywanego projektu oraz do ich publikacji w sieci.

Esri Polska, Modelowanie 3D potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi geoprzetwarzania (GIS).

Warsztaty podzielone będą na dwa etapy. W pierwszej części zostanie przetworzona chmura punktów z lotniczego skaningu laserowego. Na podstawie danych LiDAR zostaną wygenerowane produkty pochodne: Numeryczny Model Terenu, jak również obiekty 3D: drzewa, budynki i linie energetyczne. Przetwarzanie zostanie przeprowadzone w oprogramowaniu ENVI LiDAR. Wygenerowane dane posłużą jako materiały wejściowe do drugiej części warsztatów. Na podstawie ustalonych kryteriów lokalizacji farm oraz dzięki narzędziom geoprzetwarzania oprogramowania ArcGIS zostaną przeprowadzone analizy, których wynikiem będą wyznaczone obszary najlepszej lokalizacji. Rezultaty zostaną zaprezentowane w formie 3D w aplikacji ArcScene oraz opublikowane w ArcGIS Online.

NaviGate – GNSS, Efektywne zbieranie danych przestrzennych w terenie: technologie pomiarowe GPS/GIS w naukach przyrodniczych.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologiipomiarów GPS/GIS w badaniach przyrodniczych – wykonają inwentaryzację, weryfikację i aktualizację danych w terenie. Poznają także możliwości urządzeń i oprogramowania oraz nauczą się ich obsługi. Wykorzystane zostaną ręczne odbiorniki GPS MobileMapper marki Spectra Precision wraz z oprogramowaniem pomiarowym DigiTerra Explorer umożliwiające wykonywanie zaawansowanych pomiarów terenowych w prosty sposób. Efektem przeprowadzonych warsztatów będzie poznanie lub udoskonalenie umiejętności zbierania danych przestrzennych do celów własnych opracowań. Krótki opis zakresu warsztatów:  wstęp teoretyczny – opis technologii i urządzeń,  przygotowanie do pracy w terenie – przygotowanie projektu, opanowanie obsługi odbiorników i oprogramowania pomiarowego,  wyjście w teren i wykonanie założonych zadań pomiarowych, powrót do sali i opracowanie oraz omówienie wyników pomiarów.